لوح سپاس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری